Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Έβρος 2020» και τον διακριτικό τίτλο «Έβρος 2020 ΚοινΣΕπ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Η συνιστώμενη Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών της και εμπορική ιδιότητα.

Έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ενώ με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η Κοιν.Σ.Επ. μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του αρ. 2 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/’Α/31.10.2016), όπως ισχύει, δηλαδή:
i. Η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
και
ii. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό.
Ο σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. πραγματώνεται με την άσκηση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης ή/ και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.
Α. Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ειδικότερα, η Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες, εμπορικές ή και ανταλλακτικές, οι οποίες:
α. προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος.
β. συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,
γ. προωθούν την ισότητα των φύλων,
δ. προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά,
ε. προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα, η Κοιν.Σ.Επ. θα αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικές με:
1. Παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση, ανάδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων καθιστώντας την ΚοινΣΕπ πρότυπο για την τοπική Αγροτική Επιχειρηματικότητα, ως προς την επιλογή βιώσιμων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων καλλιέργειας, την εφαρμογή πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης και την ορθή χρήση των φυσικών πόρων.
2. Εκπαίδευση ενηλίκων που σχετίζονται η προτίθενται να συσχετισθούν επιχειρηματικά με την Γεωργία, στους εξής τομείς:Τεχνολογία και ασφάλεια τροφίμων, Γεωργική-Κτηνοτροφική Παραγωγή και Τεχνολογία, Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση, Πολιτισμός Τέχνη και Διατροφή. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης τύπου 1
3. Παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες και ανέργους με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας [Προετοιμασία φακέλου ΕΣΠΑ – Απορρόφηση Ευρωπαϊκών Επιδοτήσεων κ.λ.π, Διοργάνωση συνεδρίων, Λογιστικές υπηρεσίες κ.λ.π]
4. Συμβουλευτική απασχόλησης [εργασιακά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά ζητήματα]
5. Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες, όπως η σίτιση απόρων, η φροντίδα ηλικιωμένων με προϊόντα που παράγει ο Συνεταιρισμός.
6. Στήριξη φορέων και ιδιωτών για αξιοποίηση προγραμμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
7. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάδειξη των παραδόσεων της ευρύτερης περιοχής
8. Λειτουργία Μ.Μ.Ε {Ιστοσελίδα, Ραδιόφωνο, Εφημερίδα}
9. Στήριξη δραστηριοτήτων συλλόγων και σωματείων κοινωνικού χαρακτήρα
10. Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού με δυνατότητα λειτουργίας παραδοσιακών καταλυμάτων
11. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων ποικίλου περιεχομένου

Έβρος 2020

Έβρος 2020

Author

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.