Πρίσμα Ηλεκτρονικά- Σύστημα υποβοήθησης ατόμων με μειωμένη όραση

Στην Πρίσμα Ηλεκτρονικά έχουμε στόχο να ενσωματώνουμε την καινοτομία,

στην πράξη, στην καθημερινότητα, με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό.

Από τα μέσα του 2018 υλοποιούμε ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο που στόχο έχει την ολοκλήρωση συστήματος υποβοήθησης ανθρώπων µε μειωμένη όραση, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων και προσώπων σε σηµασιολογικό επίπεδο. Ο τίτλος του έργου είναι e-Vision (e-Όραση) και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». 

Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα υποβοήθησης των ανθρώπων με μειωμένη όραση κατά την περιήγηση τους σε μη οικείους χώρους έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη δυνατότητα αναγνώρισης και αποφυγής εμποδίων. Μέχρι σήμερα τα συστήματα που παρέχουν την επιπλέον δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων και αντικειμένων ως σημασιολογικές οντότητες, βρίσκονται σε ερευνητικό ή πρώιμο επιχειρηματικό στάδιο.  

Με τον όρο σημασιολογικές οντότητες αναφερόμαστε στο διαχωρισμό της φύσης ενός αντικειμένου (για παράδειγμα τραπέζι ή καρέκλα), στο διαχωρισμό της ιδιότητας ενός προσώπου (για παράδειγμα σε πωλητή σε supermarket ή δημοτικό υπάλληλο) ή ακόμα και στο διαχωρισμό της ίδιας της ταυτότητας ενός προσώπου (για παράδειγμα Άννα ή Μαρία).  

Ως αποτέλεσμα της απουσίας τέτοιων συστημάτων, η αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση περιορίζεται σημαντικά τόσο σε επίπεδο καθημερινών αναγκών (όπως είναι η επίσκεψη σε ένα supermarket ή μια δημόσια υπηρεσία), όσο και σε επίπεδο συναισθηματικής αλληλεπίδρασης (είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα άνθρωπο να πάρει την πρωτοβουλία της επικοινωνίας όταν δεν γνωρίζει το πρόσωπο που βρίσκεται απέναντι του). 

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται αξιοποιώντας τα πρόσφατα σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της μηχανικής όρασης, ώστε τα συστήματα υποβοήθησης ανθρώπων με μειωμένη όραση να παρέχουν πια τη δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων και προσώπων σε σημασιολογικό επίπεδο.  Οι εξελίξεις στο επίπεδο της μηχανικής όρασης έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν τα επίπεδα αποτελεσματικότητας της ανθρώπινης όρασης και μάλιστα χωρίς την ανάγκη μεγάλης υπολογιστικής ισχύος, επιτρέποντας την εκτέλεσή τους ακόμα και σε φορητές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα. Τις εξελίξεις σε αλγοριθμικό επίπεδο συμπληρώνει η ευρεία διαθεσιμότητα του οπτικού περιεχομένου που είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση τους, καθώς η συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποίηση της κοινωνίας συνοδεύεται από την μεγάλης κλίμακας παραγωγή και διαμοιρασμό ψηφιακών δεδομένων.

Συνεπώς, είναι πια εφικτή η χρήση μια συστοιχίας αισθητήρων (κάμερα, ακουστικό, κλπ.) η οποία ενσωματώνεται στα γυαλιά του χρήστη, συνδέεται με το σύστημα μηχανικής όρασης που εκτελείται στο κινητό τηλέφωνο και ενημερώνει τον χρήστη για το αντικείμενο ή τον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά του μέσω της ακουστικής διόδου. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα εντάσσεται στα πλαίσια μια διεπαφής που ελέγχει τη συχνότητα δειγματοληψίας για την αναγνώριση και το ρυθμό μετάδοσης για την επικοινωνία.

Ο στόχος της υλοποίησης του συστήματος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των ανθρώπων με μειωμένη όραση παρέχοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων και προσώπων σε σημασιολογικό επίπεδο.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν οι: Μασούτης, Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Δήμος Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ, TETRAGON, Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.evision-project.gr